นโยบายเว็บไซต์


          ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยทีมงานเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE
          ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทีมงาน หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติม
          ทีมงานสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทีมงานอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ภายในเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE
          ทีมงานอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเว็บไซต์ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ทีมงานอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยทีมงานผู้ดูแล และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
          ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ KOCHETHAILAND-ONLINE นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากทางเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทีมงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ทีมงานตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE แล้ว ทีมงานจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE
          ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังระบบ ทีมงานจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและทีมงาน ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          เว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ทีมงาน หรือ
  • ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  • ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ทีมงานอาจได้รับการติดต่อต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ทีมงานยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

          ทางเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการใช้งาน และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเว็บไซต์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเว็บไซต์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ทีมงานได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเว็บไซต์ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE ด้วยเช่นกัน
          ในบางโอกาสเว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทางทีมงานสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ด้วยกระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

          เว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ


การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
          เว็บไซต์ KOCHETHAILAND-ONLINE มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทีมงานยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

::::: การสั่งซื้อออนไลน์อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ :::::
ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ใช่ราคาซื้อ-ขาย การคลิกสั่งซื้อ คือการขอใบเสนอราคาเท่านั้น
ท่านสามารถสอบถามราคาสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าได้ตามปกติ
โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเร็วที่สุด
 

Koche thailand,ประแจ koche,บล็อกชุด koche,จำหน่าย บล็อกชุด koche,บล็อกชุด koche 96ตัวชุด,บริษัท koche ประเทศไทย,จำหน่าย เครื่องมือช่าง koche,เครื่องมือช่าง koche,ประแจบล๊อก koche,บล็อกชุด koche ราคา,บล๊อกชุดkocheราคาส่ง,ขายส่ง ประแจ koche,ขายส่ง บล็อกชุด koche,Koche ประเทศไทย,ชุดประแจแหวนข้าง koche,ประแจปอนด์ koche,ตัวแทนจำหน่าย koche,ไขควง koche,ขายเครื่องมือช่าง koche,ขายบล็อกชุด koche,ขายประแจปอนด์ koche,ขายประแจแหวนข้าง koche,Koche tool ประเทศไทย,ประแจบ๊อก koche 96ตัวชุด
Powered by MakeWebEasy.com